Written two years ago. My tribute to Sheila Kitzinger. RIP Sheila.